Vyhledávání:


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc

More information


Hướng dẫn cuộc sống tại CH Séc » Kinh doanh » Đăng ký kinh doanh cá thể ràng buộc của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc

Đăng ký kinh doanh cá thể ràng buộc của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc

Ngày 28 Tháng tám 2006 | tác giả: Vojtěška Hervertová | giới hạn hiển thị: 3555

Phần sau đây gồm có các thông tin về kinh doanh cá thể ràng buộc, cách đăng ký và điều kiện để hoạt động trong lĩnh vực này tại CH Séc.

Nội dung

Kinh doanh có ràng buộc là gì?
Ai có thể kinh doanh cá thể ràng buộc
Điều kiện người kinh doanh cá thể ràng buộc
Điều kiện đặc biệt đối với việc kinh doanh cá thể có ràng buộc
Hồ sơ xin đăng ký hành nghề cá thể rằng buộc

Toàn bộ văn bản - download

Dạng RTF
Dạng PDF

Toàn bộ văn bản

Đăng ký kinh doanh ràng buộc của người định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (kinh doanh có ràng buộc của người nước ngoài)

 

Kinh doanh ràng buộc là gì?

Người kinh doanh ràng buộc ngoài thực hiện những điều kiện chung còn phải có điều kiện ràng buộc về chuyên môn theo các quy định đặc biệt ghi trong phụ lục 2 của Luật hành nghề.

 

Ai có thể kinh doanh cá thể ràng buộc

Người kinh doanh cá thể có nghề định cư ngoài lãnh thổ CH Séc (sau đây gọi tắt là “người nước ngoài kinh doanh cá thể”) được quyền kinh doanh cá thể tại CH Séc với những điều kiện và phạm vi như công dân CH Séc, nếu Luật hành nghề và các luật liên quan không quy định khác. Nhưng người nước ngoài kinh doanh cá thể tại CH Séc phải có cư trú dài hạn trên lãnh thổ Séc vì mục tiêu kinh doanh.

Người nước ngoài đã được định cư hay đã được công nhận là tỵ nạn thực hiện hành nghề cá thể với các điều kiện như công dân CH Séc có nơi ở cố định trên lãnh thổ Séc (theo §5 Luật hành nghề).

 

Điều kiện người kinh doanh cá thể có nghề:

Những điều kiện chung để kinh doanh cá thể gồm có:

§                    Phải đạt 18 tuổi

§                    Thích ứng thực hiện pháp lý

§                    Không phạm tội

§                    Không nợ thuế các loại đối với các tổ chức thu thuế của Nhà Nước. Chứng nhận không nợ thuế do các phòng thuế vụ địa phương cấp (theo §6, Luật hành nghề).

 

Điều kiện đặc biệt đối với việc kinh doanh cá thể có ràng buộc:

Phải thực hiện các quy định trong phụ lục 2 của Luật hành nghề, tức phải có bằng học nghề đúng nghề kinh doanh có trình độ chuyên môn của trường trung học phổ thông, có chứng nhận thay đổi nghề theo §22 điều 1 chữ e và có chứng nhận ít nhất 4 năm trong nghề đó. Đòi hỏi chuyên môn này không cần có đối với người đã làm việc lâu trong nghề đó (theo §24 Luật hành nghề).

Các bước thực hiện đăng ký kinh doanh hành nghề có ràng buộc, bộ hồ sơ cân nộp và các quy định như các phương thức kinh doanh cá thể đã nêu trên.

 

Hồ sơ xin đăng ký hành nghề cá thể rằng buộc:

§              Đơn : Đăng hành nghề - ghi trước hay ghi tại Phòng hành nghề.

§              Phiếu lý lịch tư pháp Séc của người đăng ký và của người đại diện trách nhiệm (nếu có), phiếu này không được cấp quá 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Người hành nghề cá thể nước ngoài còn phải nộp phiếu lý lịch tư pháp của nước xuất xứ theo §6 điều 4 Luật hành nghề.

§              Tuyên bố của người đại diện trách nhiệm (nếu có). Trong tuyên bố phải ghi rõ là đồng ý nhận trách nhiệm đại diện cho người nước ngoài hành nghề cá thể thực hiện nội dung, hành nghề theo Luật hành nghề. Chữ ký của người đại diện đó phải có công chứng hoặc ký trước mặt của cán bộ Phòng hành nghề.

§              Xác nhận đã ghi tên trong hệ thống hành nghề của Tòa án thương mại (nếu có). Xác nhận này được cấp không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

§              Chứng nhận không nợ thuế của Phòng thuế vụ địa phương.

§              Chứng nhận về khả năng chuyên môn của người đăng ký hoặc của người đại diện trách nhiệm.

§              Chứng nhận về quyền sở hữu hay quyền sử dụng đối với nơi mà người hành nghề cá thể được quyền sử dụng để làm chỗ hành nghề. Chỗ hành nghề có thể là chỗ đăng ký cư trú hay chỗ riêng biệt cùng vùng quản lý của Phòng hành nghề địa phương đó (nếu dự tính thành lập hệ thống tổ chức thì cũng phải có chứng nhận này).

§              Nếu người nước ngoài dự tính hành nghề có tổ chức, theo hình thực công nghiệp thì phải có chứng nhận là có Cty, xí nghiệp năm ngoài lãnh thổ CH Séc và chứng nhận là tổ chức này đang hoạt động.

§              Xác nhận đã trả phụ phí hành chính 1000,-Kč cho từng nghề chuyên môn (nếu hành nghề có tổ chức theo sản xuất công nghiệp thì trả 10.000,-Kč).

§              Nếu dự tính hành nghề theo tổ chức công nghiệp thì phải có chứng nhận đang hành nghề theo phương thức này.

§              Chứng nhận đã được cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc vì mục đích kinh doanh theo §5 điều (4) Luật hành nghề.

Tất cả giấy tờ của bộ hồ sơ nếu bản gốc không phải bằng tiếng Séc thì phải dịch ra tiếng Séc và công chứng dấu phiên dịch tòa án (Nếu bản gốc tiếng Xlováki thì không phải dịch ra tiếng Séc). Chữ ký và con dấu trên bản gốc của phiên dịch phải được công chứng nếu nộp bản sao.

 

 


New topics for discussion

No topics

Nonprofit organizations

osf

Klub Hanoi

Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài hòa nhập tỉnh

Integrační centrum Praha

ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

META o. s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantůInBáze